LIAROC-OLIS 2015

開催日時:2015年7月16日

講義 講師
1. 超高齢社会におけるサービス産業の発展状況
資料
シニアライフデザイン代表
堀内 裕子 氏
2. 超高齢社会における生命保険サービス
資料
生命保険協会 国際部長
長井 一穂 氏

<< 戻る