Uzbekistan-OLIS Life Insurance Seminar

開催日時:2014年4月24日

講義 講師
1. 保険会社のリスクマネジメント
資料:英語版のみ
日本生命 国際渉外部長(駐ニューヨーク)
大久保 亮 氏
2. 日本の生命保険会社のチャレンジと戦略
資料:英語版のみ

<< 戻る